Efora Turizm kurumsal seyahat danışmanları seyahatlerinizde olduğu gibi fuar destekleri konusunda da her zaman yanınızda.

Fuar veya iş seyahatlerinizle ilgili teşvik hakkınız varsa, seyahatinizden önce bize bildirmeniz yeterlidir. Destek alabilmek için gerekli tüm seyahat belgelerinizi usule uygun hazırlayıp size ulaştırıyoruz.

Kosgeb yani küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı küçük ve gelişmeyi kendine hedef edinmiş işletmelere çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Bu olanaklardan birisi ise fuar desteğidir. İşletmelerin fuarlara katılması aktif bir etken olmaları ve cesaretlenmeleri açısından KOSGEB büyük miktarlarda para desteği sağlamaktadır.

KOSGEB fuar desteği kapsamı:

  • Katılımcılara fuar alanının kiralanması
  • Stand olanaklarının oluşturulması
  • Dekorasyon işleminin yapılması
  • Katılımcılara sunulmak için katalog masraflarının karşılanması
  • Güvenlik hizmetlerinin sağlanması
  • Tanıtım hizmetlerinin yapılabilmesi için eleman masraflarının karşılanması
  • Genel temizlik işlemlerinin yapılabilmesi için ve diğer bütün olabilecek masrafların tedarik edilmesi .

Bu desteklerden yararlanmak isteyen işletmelerin ise şu şartları taşımaları gerekmektedir:

  • KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmalı ve beyanname bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
  • Destek alabilmek için öncelikle destek programına başvuru işleminin yapış olması ve işlemin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • Bir başka başvuru işlemi ise fuar desteğine başvuru yapmış olmalı ve bunun da onaylanmış olması gerekmektedir.

GENEL DESTEK PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu programın amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak Genel Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere KOSGEB tarafından uygulanacak Genel Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu programda yer alan;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

b) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

c) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ), ç) Gönüllü Uzman: Kamuda veya özel sektörde uzmanlık gerektiren en az bir alanda çalışmış, emekli olmuş ve işletmelere gönüllü olarak uzmanlık yapacak kişileri,1

d) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

e) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

f) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayda alındığı veri tabanını,

g) Meslek Kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini… Devamı için tıklayınız.

KOSGEB tarafından desteklenen tüm fuarların geniş listesi ve bildirileri için aşağıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.

http://www.kosgeb.gov.tr/desteklenen-fuarlar